ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดีย

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชื่อรายวิชา การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวน   3  หน่วยกิต            จำนวนชั่วโมง  รวม  54 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
3. ผลิตชิ้นงาน และนำเสนอผลงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2. การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล